Planifică-ţi în a face din dragoste ţelul tău

Fie ca acest an să fie anul în care vom urmări dragostea. Fie ca acest an să fie anul în care ne oprim din a vorbi despre dragoste, cu mai puţine regrete şi suspine că iubim prea puţin şi cât de mult trebuie să creştem în dragoste şi să fim mai hotărâţi în a iubi aşa cum a iubit Isus (Ioan 15:12). Fie ca acest an să fie anul în care punem la cale nişte strategii care să ne ajute să iubim.

Aici sunt câteva texte biblice despre dragoste pe care le putem absorbi în cursul anului, pentru a ne ajuta să alcătuim nişte strategii pline de iubire:

  • 1 Corinteni 13: învaţă-l pe de rost şi lasă ca fiecare afirmaţie legată de „dragostea este…” din versetele 4-7 să-ţi cerceteze inima. Cui poţi arăta mai multă răbdare, bunătate şi multe altele?
  • Ioan capitolele 13-15: învaţă-le. Nouăzeci şi cinci de versete sunt foarte uşor de învăţat. Le poţi învăţa în 3-6 luni şi să fii transformat.
  • Prima epistolă a lui Ioan: învaţ-o. Poţi face asta! Forţându-te să spui aceste versete din nou şi din nou, vei căpăta o înţelegere pe care nu ai mai avut-o.
  • Ia –ţi între 2 şi 4 săptămâni şi doar meditează asupra celor două cele mai mari porunci date de Isus (Matei 22, Marcu 12, Luca 10). Citeşte-le din nou şi din nou şi roagă-te asupra lor. Vei fi surprins de ce îţi va arăta Domnul.
  • Citeşte Evrei 13:1-7, ia un verset pe zi şi meditează cu rugăciune asupra a ceea ce poţi face ca să creşti în acel domeniu al ascultării iubitoare.  Ar putea fi unul sau 10 lucruri.

Ai prins ideea. Nu trebuie să avem toate strategiile pe 1 Ianuarie. Dar putem face anul 2016 anul în care urmărim dragostea cu o mai mare intenţionalitate decât am făcut-o vreodată. Pe măsură ce medităm, şi lăsând Cuvântul lui Hristos să locuiască în noi din belşug (Coloseni 3:16), Duhul Sfânt ne va călăuzi în crearea strategiilor pe care le vom folosi.

John Piper, Your Most Courageous Resolutions


Urmăriţi dragostea (1 Corinteni 14:1)

Hotărârile sunt bune. Sunt biblice: „ca Dumnezeu să împlinească în voi orice dorinţă de bunătate” (2 Tesaloniceni 1:11). Şi cred că a lua hotărâri de Anul Nou este o idee foarte bună. Un an este definit ca un interval de timp destul de lung încât să putem face un progres în ce priveşte lucrurile dificile şi destul de scurt pentru a ne da imbolduri în a merge înainte.

O hotărâre nu este o intenţie vagă, precum „în unele din aceste zile, voi face curat în garaj” sau „voi citi Biblia pe parcursul acestui an”, dar fără un plan de acţiune. Hotărârile sunt intenţii strategice. Nu doar speri că se va întâmpla, ci vei face ca acel lucru să se întâmple.

Fie ca dragostea să fie ţelul tău

Hotărârile pot să-şi aibă rădăcinile în ambiţiile noastre egoiste sau în dragostea lui Dumnezeu. Trebuie să le gândim cu atenţie. Astfel, pe măsură ce ne facem planurile pentru 2016, Dumnezeu vrea ca toate să servească un singur scop: „urmăriţi dragostea” (1 Corinteni 14:1)

„A urmări” este un cuvânt care are un scop. Verbul în greacă are intensitate. Înseamnă „caută cu înverşunare”, ca un alergător într-o cursă ce doreşte cu înverşunare să câştige premiul.

Traducerea RSV (Biblia Standard Revizuită) este mai clară: „Fă din dragoste ţelul tău”. Dă senzaţia de focalizare asupra unui singur lucru.

Acest lucru este scris de Pavel, fost persecutor, care a devenit persecutat. Ce ne spune nouă de fapt este că ar trebui să urmărim dragostea cu nu mai puţină pasiune şi hotărâre faţă de cum i-a persecutat el pe creştini în Damasc – doar că ţelul nostru nu este acela de a opri dragostea, ci de a o dezlănţui şi de a fi cuprinsă de ea, sau, mai curând, de El. (1 Ioan 4:8)

John Piper, Your Most Courageous Resolution


„Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune” (Evrei 8:6)

Hristos este mijlocitorul unui Nou Legământ, conform Evrei 8:6. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Sângele Său – Sângele Legământului (Luca 22:20, Evrei 13:20) – a cumpărat împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru noi.

Înseamnă că Dumnezeu aduce transformarea noastră interioară prin Duhul lui Hristos. Şi înseamnă că Dumnezeu lucrează transformarea noastră prin credinţa în tot ceea ce Dumnezeu este pentru noi prin Hristos. Noul Legământ este cumpărat de sângele lui Hristos, are efect prin Duhul Sfânt şi ne este oferit prin credinţa în Hristos.

Cel mai bun loc unde poţi vedea lucrarea de mijlocire în Noul Legământ a lui Hristos se găseşte în Evrei 13:20-21:

„Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin”

Cuvintele „să lucreze în noi ce-I este plăcut” descriu ce se întâmplă când Dumnezeu pune legea în inimile noastre prin Noul Legământ. Iar cuvintele „prin Isus Hristos” îl prezintă pe Isus ca Mijlocitor al acestei lucrări glorioase a harului suveran.

Astfel semnificaţia Crăciunului nu este doar aceea că Dumnezeu înlocuieşte umbrele cu Realitatea Sa, dar şi aceea că El ia realitatea şi o face să devină reală pentru poporul Său. O scrie în inimile noastre. El nu permite să iei darul mântuirii şi al regenerării şi să continui în puterea ta. El ia această realitate, o pune în inima şi mintea ta şi te pecetluieşte ca fiu al lui Dumnezeu.

John Piper, Good News of Great Joy


„Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui” (Luca 2:13-14)

Pace pentru cine? Există o notă sumbră în lauda pe care o aduc îngerii. Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Așadar, Crăciunul nu aduce pace tuturor.

Şi judecata aceasta, spunea Isus, stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.(Ioan 3:19). Sau, cum a spus bătrânul Simeon când L-a văzut pe pruncul Isus, „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel, şi să fie un semn, care va stârni împotrivire.” (Luca 2:34). O, cât de mulți sunt aceia care privesc la o zi sumbră și rece de Crăciun și nu văd mai mult de atât.

„A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit..” Doar ucenicilor Săi le-a spus Isus „Vă las pace, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte!”

Oamenii care se bucură de pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere sunt cei care își fac cunoscute cererile și rugăciunile lor înaintea Domnului.

Cheia care descuie cufărul păcii lui Dumnezeu este credința în promisiunile lui Dumnezeu. Așa că Pavel se roagă: „Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa”. Iar când credem promisiunile lui Dumnezeu și avem bucurie și pace, atunci Dumnezeu este glorificat.

Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui – oamenii care cred.


„În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem – pentru că era din casa și din seminția lui David – să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată”. (Luca 2:1-5)

Te-ai simțit vreodată, la fel ca mine, mic și neînsemnat într-o lume cu șapte miliarde de oameni, în care toate știrile vorbesc despre mari mișcări politice, economice și sociale și despre oameni cu mare putere și prestigiu? Nu lăsa acest lucru să te descurajeze. Înțelegem din Scriptură că toate forțele politice și toate complexele industriale gigant sunt, fără să știe, coordonate de Dumnezeu, nu de dragul lor, ci de dragul oamenilor mici ai lui Dumnezeu – oameni ca Maria și Iosif care trebuiau aduși de la Nazaret la Betleem. Dumnezeu mânuiește un imperiu pentru a-Și binecuvânta copiii. Nu prosperitatea noastră caută El, ci sfințirea noastră.

El este Dumnezeul mare al oamenilor mici și avem un mare motiv de bucurie în faptul că, fără să știe, toți regii și președinții și cancelarii lumii urmează decretele suverane ale Tatălui nostru din ceruri, pentru ca noi, copiii, să devenim asemenea chipului Fiului Său, Isus Hristos.