Pe drumul crucii #15


Pe drumul crucii (ziua 15) – Răstignit împreună cu Hristos

Matei 27:32-54 (NTR):

Când au ieșit, au găsit un om din Cirena, pe nume Simon, și l-au obligat pe acesta să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la locul numit Golgota, căruia i se mai zice și „Locul Craniului“, I-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să-l bea.

După ce L-au răstignit, și-au împărțit hainele Lui între ei, trăgând la sorți. Apoi s-au așezat jos și Îl păzeau acolo. Îi puseseră deasupra capului următoarea acuzație: „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor“. Tot atunci au fost răstigniți cu El și doi tâlhari, unul la dreapta și unul la stânga Lui. Cei ce treceau pe acolo Îl insultau, dădeau din cap și ziceau: „Tu, Cel Care dărâmi Templul și-l reconstruiești în trei zile, salvează-Te pe Tine Însuți, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, (și) dă-Te jos de pe cruce!“

Tot așa Îl batjocoreau și conducătorii preoților, împreună cu cărturarii și bătrânii, zicând: „Pe alții i-a salvat, dar pe Sine Însuși nu Se poate salva! Doar este Împăratul lui Israel! Să Se coboare acum de pe cruce și vom crede în El! S-a încrezut în Dumnezeu, să-L scape acum Dumnezeu dacă vrea! Căci a zis: «Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!»“ La fel Îl batjocoreau și tâlharii care erau răstigniți împreună cu El.

De la ceasul al șaselea și până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „ Eli, Eli , lema  sabactani ?“, care înseamnă „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?“
Unii dintre cei ce stăteau acolo L-au auzit și au zis: „Acest Om îl strigă pe Ilie!“ Imediat unul dintre ei a alergat și a luat un burete, l-a umplut cu vin acru, l-a pus într-o trestie și I l-a dat să-l bea. Dar ceilalți ziceau: „Lasă să vedem dacă vine Ilie să-L salveze!“

Isus a strigat din nou cu glas tare și apoi Și-a dat duhul. Și iată că draperia Templului a fost despicată în două, de sus până jos; pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au fost înviate. Ei au ieșit din morminte, după învierea Lui, au intrat în Cetatea Sfântă și li s-au arătat multora. Centurionul și cei ce-L păzeau pe Isus împreună cu el au văzut cutremurul și cele întâmplate și s-au înspăimântat foarte tare. Ei au zis: „Într-adevăr, Acesta era Fiul lui Dumnezeu!“

Cugetă asupra Cuvântului.

Rugăciune: Tată, astăzi venim cu teamă la Locul Căpăţânii. Păcatele noastre ne-au adus aici. Dragostea Ta ne va aduce înapoi. Isuse, Tu nu ai băut oţetul lor. Pentru că Tu ai venit să bei paharul suferinţei. Tot. Nu ai vrut să Te salvezi pe Tine Însuţi, să-L laşi pe Dumnezeu să Te salveze sau să-L chemi pe Ilie să Te elibereze. Pentru că Tu făceai lucrarea lui Dumnezeu: ne mântuiai, ne salvai, ne eliberai.

Ne chircim de durere la strigătul Tău, „Eli, Eli, lama sabactani?” – „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?” Dumnezeu care Îl părăseşte pe Dumnezeu, acesta este un mister dincolo de înţelegerea noastră. O părăsire de dragul nostru, dar o alienare şi o întunecime îngrozitoare experimentate de Tine.

Datorită acelui strigăt chinuit, bariera care ne ţinea departe de Dumnezeu se rupe în două. Şi noi, cei care Te-am insultat, Te-am batjocorit, Te-am lepădat şi Te-am răstignit, noi cădem în genunchi şi şoptim adevărul Vinerei Mari: „Într-adevăr, Acesta era Fiul lui Dumnezeu!“

Trăieşte Cuvântul: Astăzi, pocăieşte-te. Numeşte păcatele urâte care L-au răstignit. Scrie care sunt idolii tăi şi inima ta mânioasă, minciunile tale şi bârfa, invidia şi mândria ta. Vezi ce a provocat biciuirea Sa. Ţintuieşte hârtia de un copac. Mori faţă de vechiul eu. Simte rănile Lui. Atinge durerea Sa. Fii spălat în sângele Său. Eşti gata să fii răstignit cu Hristos?

Ann Voskamp

Pe drumul crucii #14


Pe drumul crucii (ziua 14) – A veghea

Matei 26:31-46 (NTR):

Atunci Isus le-a zis: – În noaptea aceasta toți vă veți poticni în Mine, pentru că este scris: „Voi lovi păstorul, iar oile turmei vor fi risipite!“ Dar după învierea Mea voi merge înaintea voastră în Galileea.

Petru I-a răspuns:

– Chiar dacă toți se vor poticni în Tine, eu nu mă voi poticni niciodată!

Isus i-a zis:

– Adevărat îți spun că în noaptea aceasta, înainte de cântatul cocoșului, te vei lepăda de Mine de trei ori!

Petru I-a răspuns:
– Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, eu tot nu mă voi lepăda de Tine! Și toți ucenicii au spus la fel.

Atunci Isus a venit cu ei într-un loc numit Ghetsimani și le-a zis ucenicilor: „Stați jos aici în timp ce Eu Mă voi duce acolo să mă rog!“ I-a luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească. Atunci le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine!“ S-a depărtat puțin, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat: „Tată, dacă este posibil, să fie îndepărtat de la Mine paharul acesta! Totuși, nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!“

Apoi a venit la ucenici, dar i-a găsit dormind. El i-a zis lui Petru: „Așadar, n-ați putut veghea împreună cu Mine nici măcar o oră? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită! Duhul într-adevăr este doritor, dar carnea este neputincioasă!“ S-a îndepărtat a doua oară și s-a rugat din nou, zicând: „Tată, dacă nu se poate să fie îndepărtat acest pahar de la Mine fără să-l beau, facă-se voia Ta!“

A venit iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat iarăși, s-a îndepărtat și s-a rugat pentru a treia oară, spunând aceleași cuvinte.

Atunci a venit la ucenici și le-a zis: „Încă mai dormiți și vă odihniți? Iată, s-a apropiat ceasul! Fiul Omului este trădat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă! Să mergem! Iată că se apropie cel ce Mă trădează!“

Cugetă asupra Cuvântului.

Rugăciune: Tată, am păcătuit împotriva Ta în prima Grădină, răzvrătindu-ne în Grădina Eden. Şi Fiul Tău Se întâlneşte cu Tine în această Grădină, Grădina Gheţimani, pentru a Se supune în mod perfect voii Tale perfecte pentru a plăti pentru toate păcatele noastre. Inima lui Isus se rupe şi se frânge sub durerea aceasta, a ceea ce trebuie să poarte pentru păcatele noastre. Şi noi, ca ucenicii, dormim. Nu putem să stăm treji, treji faţă de Tine, treji faţă de o mântuire aşa de mare. Zilnic, mergem în somn. Tată, iartă-ne. Duhul nostru este doritor, dar carnea noastră este slabă. Ştii. Vezi. Şi totuşi, Tu mijloceşti, cu o întristare de moarte, pentru noi, cei care moţăim în continuare. Tată, trezeşte-ne! Ajută-ne să ne ridicăm, să vedem, să ne rugăm!

Trăieşte Cuvântul: Astăzi, roagă-te. Lasă-ţi inima să se frângă pentru lucrurile care-I frâng inima Lui: roagă-te pentru Trupul Său, biserica, divizată şi certăreaţă, pentru biserica persecutată care lucrează cu credincioşie în locuri neprielnice pentru Împărăţie. Pentru fetele tinere care se gândesc să facă avort şi pentru bătrânii care mor în tăcere şi pentru cei ce suferă în lumea întreagă, pentru misionarii care răspund chemării de a lăsa totul şi de a pleca, pentru sufletele vecinilor, pentru viitorul familiei tale, pentru planurile guvernului, pentru dragostea din comunitatea ta de credincioşi. Pentru salvarea lumii. Poţi tu, pe genunchi, să veghezi cu Isus… chiar şi numai pentru o oră?

Ann Voskamp

Pe drumul crucii #13


Pe drumul crucii (ziua 13) – Trăieşte Cina cea de Taină

Matei 26:17-30 (NTR):

În prima zi a Sărbătorii Azimelor, ucenicii au venit la Isus și L-au întrebat: – Unde vrei să-Ți pregătim să mănânci mielul de Paște? El le-a răspuns:
– Duceți-vă în cetate la un anumit om și spuneți-i astfel: „Învățătorul zice: «Timpul Meu este aproape; voi sărbători Paștele la tine, împreună cu ucenicii Mei!»“
Ucenicii au făcut așa cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele.

Când s-a înserat, Isus S-a așezat la masă împreună cu cei doisprezece. În timp ce mâncau, Isus le-a zis:

– Adevărat vă spun că unul dintre voi Mă va trăda.

Ei s-au întristat foarte tare și au început să-L întrebe unul câte unul:
– Nu cumva sunt eu, Doamne?
El le-a răspuns:
– Cel ce-și pune mâna în castron împreună cu Mine, acela Mă va trăda! Da, Fiul Omului Se duce după cum este scris cu privire la El, dar vai de omul acela prin care este trădat Fiul Omului! Era mai bine pentru acel om dacă nu s-ar fi născut!
Iuda, trădătorul, a întrebat:
– Nu cumva sunt eu acela, Rabbi?
Isus i-a răspuns:
Este așa cum spui.

În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor, zicând: „Luați, mâncați! Acesta este trupul Meu“. Apoi a luat un pahar și, după ce a adus mulțumiri, l-a dat ucenicilor, zicând: „Beți toți din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului, care este vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua aceea, când îl voi bea cu voi nou în Împărăția Tatălui Meu“. După ce au cântat psalmii, s-au dus spre Muntele Măslinilor.

Cugetă asupra Cuvântului.

Rugăciune: Tată, noi, ca şi Iuda, am înmuiat pâinea împreună cu Tine, am mâncat la masa Ta şi Te-am trădat. Ştii. Şi totuşi Tu tot ne inviţi la Masa de Paşte, locul eliberării noastre din sclavie. Ai luat pâinea, acceptând ce urma să se înâmple şi ai oferit-o ca hrană. Ai mulţumit, deşi trădătorul stătea în faţa Ta. Ai frânt pâinea, Însuţi trupul Tău, pentru cei ca noi.

Ai dat din Tine Însuţi celor care au curajul să Te urmeze, să mănânce şi să bea la această masă. Această ultima cină a fost masa cea mai costisitoare din lume: Tu, Dumnezeu întrupat, ţi-ai dat carnea ca hrană pentru noi, sângele ca băutură. Tată, îţi mulţumim pentru această hrană din care gustăm şi vedem că Domnul este bun, iar păcatele iertate. În numele Celui din care cinăm.

Trăieşte Cuvântul: Astăzi, bea din pahar. Mulţumeşte pentru orice îţi dă Dumnezeu astăzi şi bea cupa până la capăt. Euharistia, un alt nume pentru Cina Domnului, vine din cuvântul grecesc care înseamnă „a aduce mulţumiri”. Astăzi, trăieşte euharistia. Numără-ţi binecuvântările; trezeşte-te şi vezi masa pe care ţi-a întins-o El înaintea ta. Cum putem să nu mulţumim? Ia, mănâncă, acesta este trupul Său care se dă pentru tine.

Ann Voskamp

Pe drumul crucii #12


Pe drumul crucii (ziua 12) – Învie!

Ioan 11:32-42 (NTR):

Maria, când a ajuns unde era Isus și L-a văzut, a căzut la picioarele Lui și I-a zis: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu!“
Isus, când a văzut-o plângând, pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duh și s-a tulburat. A întrebat:
– Unde l-ați pus?
Ei I-au răspuns:
– Doamne, vino și vezi!
Isus a început să plângă.
Atunci iudeii au zis: „Iată cât de mult îl iubea!“ Însă unii dintre ei ziceau: „El, Care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?“
Isus s-a înfiorat din nou în Sine și S-a dus la mormânt, care era o peșteră la intrarea căreia fusese pusă o piatră.
Isus a zis: „Dați la o parte piatra!“
Marta, sora celui mort, I-a zis:
– Doamne, deja miroase urât, căci este mort de patru zile!
Isus i-a zis:
– Nu ți-am spus că, dacă crezi, vei vedea slava lui Dumnezeu?
Au dat deci piatra la o parte. Isus Și-a ridicat ochii și a zis: „Tată, Îți mulțumesc că M-ai ascultat! Știam că întotdeauna Mă asculți, dar am spus aceasta din pricina mulțimii care stă împrejur, pentru ca ei să creadă că Tu M-ai trimis.“

Cugetă asupra Cuvântului.

Rugăciune: Tată, îţi mulţumim că ne-ai auzit. Îţi mulţumim că eşti un om al durerii, obişnuit cu suferinţa noastră. Tu plângi cu noi. Îţi mulţumim că şi noi putem crede şi vedea slava Ta. Tu radiezi de-a lungul zilelor noastre. Îţi mulţumim că, la fel ca israeliţii atunci când au fost eliberaţi din sclavia faraonului, ne-ai chemat şi pe noi şi ai spus, „Lasă-i să plece!” Eliberaţi de legătura păcatului! De lanţurile morţii! De blestemul mormântului! Îţi mulţumim că ieşim afară! Cu Tine, primele roade ale morţii! Da, chiar şi noi, cei care odată duhneam a păcat, şi noi! În numele celui care învie, care a înviat şi ne va învia şi pe noi, dând piatra la o parte.

Trăieşte Cuvântul: Astăzi mulţumeşte pentru eliberarea noastră. Vizitează mormântul unui credincios şi mulţumeşte-I lui Isus că ne-a chemat de la moarte. Scrie despre un păcat cu care te lupţi, înveleşte-l într-o bucată de material vechi şi îngroap-o. Bucură-te că eşti chemat afară la o viaţă nouă! Plantează o sămânţă astăzi, crede şi vezi slava Lui. Îl auzi cum cheamă o viaţă nouă?

Ann Voskamp

Pe drumul crucii #11


Pe drumul crucii (ziua 11) – Împărăţia cu susul în jos

Matei 5:1-12 (NTR):

Când a văzut Isus mulțimile, a urcat pe munte și S-a așezat jos. Ucenicii Săi au venit la El, iar El a început să vorbească și să-i învețe astfel:

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția Cerurilor!
Ferice de cei îndurerați, căci ei vor fi mângâiați!
Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!
Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați!
Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!
Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu!
Ferice de cei persecutați din pricina dreptății, căci a lor este Împărăția Cerurilor!
Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută și spun tot felul de lucruri rele, (mințind) împotriva voastră, din pricina Mea!
Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri! Căci tot așa i-au persecutat și pe profeții dinaintea voastră!”

Cugetă asupra Cuvântului.

Rugăciune: Dumnezeule Tată, Tu binecuvântezi. Este esenţa a ceea ce eşti Tu, Dumnezeul care atât de mult a iubit, încât a dat… Şi Tu binecuvântezi cu tot felul de bunătăţi şi fericire când urmăm căile Tale radicale, împotriva culturii. Înainte de răstignirea Sa, Fiul Tău i-a răspuns lui Pilat când Îl interoga, „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.” Predica lui Isus de pe munte nu este doar o mărturie a acestui adevăr, ci ne şi invită în Împărăţia Sa. Tată, ne strângem în jurul Tău şi Te rugăm să ne înveţi cum să trăim ca cetăţeni ai Tăi. Cetăţeni ai împărăţiei cu susul în jos.

Trăieşte Cuvântul: Astăzi, trăieşte în modurile radicale descrise în Predica de pe Munte a lui Isus. Găseşte o persoană căreia să-i arăţi milă. Astăzi, luptă pentru pace în relaţiile tale. Susţine ceea ce este drept şi bucură-te când eşti persecutat. Poate cineva să spună astăzi că eşti un cetăţean al Împărăţiei Sale?

Ann Voskamp

%d blogeri au apreciat: